Algemene voorwaarden Diëtistenpraktijk Nijmegen 2019


Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Geregistreerd bij kwaliteitsregister Paramedici, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Praktijkadres: Berg en dalseweg 127, 6522 BE te Nijmegen.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4, Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Diëtist de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

Artikel 6, Betaling en declaraties
De Diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties door middel van een factuur. De Cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de Diëtist aangegeven bankrekening. Het is aan de Cliënt om door hem/haar betaalde consulten bij zijn/haar verzekeraar te declareren. Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

Artikel 9, Klachtrecht
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke, Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV Utrecht